SkyHelp’s handelsbetingelser 

(Januar 2018)

 

Definitioner

 

I disse handelsbetingelser skal nedenstående begreber have følgende betydning:

 

Aftalen: en aftale mellem Kunden og SkyHelp om levering af SkyHelp’s Services relateret den relevante flyvning.

Flyselskabet: det opererende flyselskab der har foretaget den relvante flyvning.

Force Majeure: enhver hændelse udenfor en SkyHelp’s kontrol, krig, epidemi, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, strejke, lockout, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelser fra myndigheder eller Flyselskabet.

Forordningen: Forordning (EF) 261/2004 af 11. februar om fælles kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Fuldmagt- og Overdragelsesdokument: Et dokument som bemyndiger SkyHelp til at handle på vegne af Kunden og hvori Kompensationskravet overdrages fra Kunden til SkyHelp.

Klagenævn: Det relevante klagenævn (NEB) i det relevante land.

Kompensationskrav: ethvert krav mod Flyselskabet for monetær kompensation efter den gældende Forordning

Kompensationsbetaling: Det totale beløb, som udbetalt af Flyselskabet vedrørende et Kompensationskrav og erstatning i øvrigt relateret til den relevante flyvning.

Kunden: De(n) fysiske eller juridiske person(er) der har indgået Aftalen med SkyHelp.

 

2. Aftalen

2.1. Når SkyHelp anmodes om at forfølge Kundens Kompensationskrav accepterer Kunden nærværende handelsbetingelser herfor.

2.2. En Aftale vil kun blive indgået, Såfremt SkyHelp accepterer at forfølge Kundens Kompensationskrav. SkyHelp har ret til at afvise enhver forespørgsel og/eller ethvert Kompensationskrav uden begrundelse. I tilfælde af en afvisning, vil SkyHelp give Kunden besked inden for rimelig tid.

 

Såfremt SkyHelp accepterer at forfølge Kundens Kompensationskrav, vil Kunden blive bedt om at underskrive et Fuldmagt- og Overdragelsesdokument til overdragelse af Kompensationskravet fra Kunden til SkyHelp og bemyndigelse til SkyHelp til at handle på vegne af Kunden i relation til Kompensationskravet. Når SkyHelp har modtaget Kundens underskrevne Fuldmagt- og Overdragelsesdokument anses Aftalen for indgået mellem SkyHelp og Kunden.

2.3. Ved at indgå en Aftale med SkyHelp garanterer Kunden, at denne har kompetence og bemyndigelse til at indgå Aftalen og i tilfælde af øvrige passagerer, at Kunden også har bemyndigelse til på de øvrige passagerers vegne at indgå aftalen vedrørende Kompensationskravene og om overdragelse heraf som angivet i Fuldmagt- og Overdragelsesdokument.

2.4. Kunden anerkender, at SkyHelp kun søger Kompensationskrav efter Forordningen. Kunden accepterer endvidere, at SkyHelp ikke accepterer tilgodebeviser og/eller anden service som hel, delvis og/eller om end værdimæssigt større Kompensationsbetaling og at et sådant tilbud fra Flyselskabet vil blive anset som afvisning af betaling.

2.5. Kunden erklærer, at Kompensationskravet ikke er blevet overdraget til andre end SkyHelp og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Kunden og Flyselskabet vedrørende Kompensationskravet.

2.6. Efter underskrivelsen af Fuldmagt- og Overdragelsesdokument, må Kunden ikke lade nogen anden part forfølge Kompensationskravet eller overdrage Kompensationskravet til nogen anden part. Alle Kundens eksisterende engagementer eller overdragelser vedrørende Kompensationskravet skal skriftligt annulleres inden underskrivelsen af Fuldmagt- og Overdragelsesdokument.

2.7. Såfremt kunden modtager nogen form for betaling eller anden form for kompensation fra Flyselskabet uden om SkyHelp, efter at have indgået Aftalen, skal kunden underrette SkyHelp uden ugrundet ophold. Sådanne betalinger betragtes som Kompensationsbetaling for hvilket SkyHelp er berettiget til betaling i overensstemmelse med bestemmelserne heri for gebyrer mv. vedrørende Kompensationsbetaling.

 

2.8. Efter at have underskrevet Fuldmagt- og Overdragelsesdokument, afsiger Kunden sig fra videre forhandlinger med Flyselskabet og alle henvendelser fra Flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til SkyHelp for dennes handling.

2.9. Aftalen ophører når;

(i) Kompensationsbetalingen er blevet accepteret af SkyHelp, betalt i fulde til SkyHelp af Flyselskabet og den aftalte del af Kundens Kompensationsbetaling er overført til Kunden, eller

(ii) SkyHelp har besluttet, at det vil være forgæves at fortsætte forfølgelsen af Kompensationskravet efter at have udført en gennemgang af sagen og har informeret Kunden skriftligt om, at et sådant Kompensationskrav ikke vil blive videre forfulgt.

 

3. SkyHelp’s Service

3.1. SkyHelp gør krav på Kundens Kompensationskrav overfor Flyselskabet i henhold til Forordningen.

3.2. Ved modtagelse af en underskreven Fuldmagt- og Overdragelsesdokument forbereder SkyHelp et krav på Kompensationsbetaling og sender dette til Flyselskabet og håndterer al efterfølgende korrespondance.

Relevante flydata (rejseplan mv.) og informationer indsendes af Kunden til SkyHelp via hjemmesiden eller e-mail og gennemgås herefter af SkyHelp. Såfremt denne undersøgelse indikerer at Kompensationskravet, efter SkyHelp’s ikke-ansvarspådragende vurdering, virker lovende i forhold til sandsynligheden for udbetaling jf. Forordningen ifht. de umiddelbare informationer tilgængelige for SkyHelp vil SkyHelp forfølge Kompensationskravet overfor Flyselskabet.

3.3. Såfremt Flyselskabet undlader at udbetale Kompensationskravet inden for en rimelig periode og/eller afviser Kompensationskravet og forudsat at sagen, efter SkyHelp’s vurdering, kan blive afgjort til Kundens fordel med tilstrækkelig sikkerhed, kan SkyHelp indbringe klage til det relevante Klagenævn for at forfølge Kompensationskravet yderligere.

3.4. Såfremt der opnås medhold hos Klagenævnet er Kompensationskravet umiddelbart berettiget og Flyselskabet bør udbetale Kompensationsbetalingen. I tilfælde af, at Flyselskabet ikke efterkommer Klagenævnets afgørelse kan det være nødvendigt at indlede en retssag eller iværksætte andre juridiske tiltag for at inddrive Kompensationskravet.

 

Såfremt SkyHelp, Klagenævnet eller retten kræver yderligere dokumenter, dokumentation eller informationer relevant for sagen, er Kunden forpligtet til at fremskaffe og underskrive sådanne dokumenter og/eller frembringe de efterspurgte informationer uden ugrundet ophold.

3.5. Kunden accepterer at det alene er SkyHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Kunden har overdraget Kompensationskravet til SkyHelp. Kunden giver ved Fuldmagt- og Overdragelsesdokumentet SkyHelp tilladelse og bemyndigelse til at acceptere, forhandle eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på SkyHelps erfaringer generelt og med Flyselskabet.

 

3.6. Enhver anbringelse eller antydet fra SkyHelp, enten via markedsføring eller i forbindelse med sagens behandling omkring forventet tidspunkt for sagens afslutning, Kompensationskravets størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra Flyselskabets, sagers løbetider, behandlingstid, svartid mv. er indikativ og ikke bindende.

 

4. Kompensation, gebyr og udbetaling 

4.1. Såfremt Kundens Kompensationsbetaling udbetales fra Flyselskabet er SkyHelp berettiget til en

kompensation på 25% af den samlede Kompensationsbetaling (”Kompensationen”). Kompensationen er inklusiv moms og trækkes fra den Kompensationsbetaling som SkyHelp modtager på vegne af Kunden fra Flyselskabet.

4.2. Såfremt SkyHelp opnår Kompensationsbetaling, overfører SkyHelp den aftalte del af Kompensationsbetalingen til Kunden, fratrukket Kompensationen (”Kundens Kompensationsbetaling”) i henhold til Aftalen.

4.3. Der sendes en faktura i relation til den leverede service og eventuelle gebyrer til den af kunden oplyste e-mail adresse.

4.4. Kundens Kompensationsbetaling udbetales i DKK omregnet fra EUR til den på dagen for udbetalingen fra Flyselskabet gældende valutakurs.

Bankoverførsler til banker lokaliseret i andre lande end Danmark pålægges et gebyr på 30 EUR med tillæg af direkte øvrige transaktionsomkostninger påført SkyHelp af SkyHelp’s bank (”Administrationsgebyr”).

SkyHelp er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer eller øvrige omkostninger i forbindelse med Kundens modtagelse af pengene i dennes pengeinstitut.

Overførsler af Kundens Kompensationsbetaling sker senest inden for 60 dage fra SkyHelp’s modtagelse af Kompensationsbetaling fra Flyselskabet og foretages altid med den for SkyHelp mest fordelagtige økonomiske løsning.

Såfremt haste- eller lignende overførsler ønskes af Kunden kan disse foranlediges mod betaling af et Hastegebyr på 20 EUR med tillæg af direkte øvrige transaktionsomkostninger påført SkyHelp som følge heraf.

5. Personlige data, relevante informationer og beskyttelse heraf.

5.1. SkyHelp vil alene anvende data leveret af Kunden til at forfølge Kompensationskravet og behandle sagen i henhold til Aftalen. Kunden giver udtrykkelig tilladelse til at SkyHelp må behandle personlige data leveret til brug i forbindelse med formålet med Aftalen. SkyHelp vil kun overføre personlig data til tredje parter med Kundens samtykke og i overensstemmelse med gældende persondataregulering.

5.2. På SkyHelp’s forespørgsel vil Kunden levere al data eller information som af SkyHelp med rimelighed anses for nødvendig for udførelsen af Aftalen. Kunden garanterer, at alle data og informationer leveret af denne er korrekt, fuldstændig og sand.

 

5.3. I tilfælde af Kundens levering af ukorrekt data og/eller urigtige informationer og/eller ved dennes svigagtige adfærd, forbeholder SkyHelp sig retten til uden ansvar for SkyHelp at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden vil i dette tilfælde ikke have nogen ret til kompensation og/eller erstatning i nogen form.

6. SkyHelp’s Ansvar

6.1. SkyHelp er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens tab af Kompensationskravet eller Kundens Kompensationsbetaling, øvrig kompensation og/eller andre beløb, forsinkelse i udbetaling fra Flyselskabet, indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder men ikke begrænset til erstatningskrav som Kunden måtte ifalde overfor tredjemand samt for Kundens tidstab, Kompensationskravets forældelse eller lignende og/eller øvrige tab.

 

6.2. SkyHelp’s maksimale samlede ansvar under Aftalen er i ethvert tilfælde begrænset til Kompensationskravets pålydende eller DKK 10.000, hvad end er mindst.

6.3. SkyHelp giver ingen garanti for inddrivelse af Kompensationskravet eller for muligheden herfor og frasiger sig alle stiltiende eller antydede garantier i relation hertil herunder men ikke begrænset til nævnt i reklamer og/eller marketing materiale og/eller såfremt en vurdering fra SkyHelp giver anledning for Kunden til at tro, at Kompensationskravet kan inddrives eller at sandsynligheden herfor er høj eller sikker.

6.4. SkyHelp er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af Aftalen som helt eller delvis skyldes Force Majeure.

7. Øvrige bestemmelser

7.1. SkyHelp har ret til at ændre nærværende handelsbetingelser og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel.

7.2. Aftalen mellem SkyHelp og Kunden er underlagt dansk ret. FN’s konvention om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Enhver tvist i forbindelse med Aftalen der ikke mindeligt kan løses mellem parterne afgøres ved Aarhus Byret.

7.3. SkyHelp er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser under Aftalen helt eller delvist til tredjemand.